Anonym

Endringar

Frå Selje.info
73 byte fjerna ,  28. august 2010 kl. 16:21
inkje endringssamandrag
G A R D E N
På sydsida av Stad-halvøya, som er ein del av Selje kommune i Sogn og Fjor-
dane Fylke, går det inn ein liten fjord som er kalla Moldefjorden. På nordsida,
omlag halvveges inne i denne fjorden, ligg garden Lesto, gard nr. 64 i Selje.
Der er 5 bruk på Lesto. På 2 av dei står husa på øvre sida av RV 619, (1 og 2),
og på dei andre 3 står husa på nedsida av vegen. (3-, 4 og 5). Lengst mot vest, mot grensa til Berge, ligg bruk nr. 1, og det er slekta frå dette bruket som er skrive litt om her. På dette bruket er det bygt 2 nye hus på frådelte
tomter. På bruk nr. 2 er eit nytt hus og 2 hytter i tillegg til huset på
garden. På bruk nr. 3 er der bygt nytt stovehus kring 1973 -/74. Då RV 619
vart omlagd i 1970 åra måtte lada på dette bruket rivast og var bygt oppatt
på ei ny tomt.
namnet Lesto, men i tida frå 1875 - 1880 har dei endra skrivemåten til Listou
eller Listau.Dei som flytte ut tok denne skrivemåten med seg til etter -
komarane sine, medan det millom dei som var att på bruket har svinga til¬-til
bake til den gamle skrivemåten Lesto. Kva som er rett eller gale kan ingen
av oss døme om når vi ikkje veit kva namnet kjem av.Vi kan berre slå fast
Sakarias Ytre Lesto. Han var “skoleholder” og truleg ein skrivekunnig mann.
Åstadretten var lensmann Rasmus Berstad og lagrettsmennene Lars Eide og
Elling Berstad. Yttre Lesto, bnr. 1, vart då tillagt frå Berge - merket Bergemerket
og inn til ”Kvernhuselva”, (ogso kalla Lesto-elva eller Storelva,) og ein
serskild teig i den parten som vart tillagt Indre Lesto.
på bnr.l. Ein av brukarane på Indre Lesto kravde at det på same tid skulde
vere ny utskiftning av all utmarka som høyrde garden til. Ola kunde då
leggje fram det dokumentet som var oppsett i 1758, saman med ei leseleg av -
skrift av det. R. Haugen som då var jordskiftedomar, sa høgt og tydeleg i frå
om at dette var eit dokument som vilde halde for alle rettar, og det som i
122

endringar